0
Your Cart

Evanđelje koje je napisao Apostol Jovan – Dimitrije Popadić

Jevanđelje po Jovanu (starogrčki: Euangelion kata Iōannēn, romanizovano: Euangelion kata Ioannen) je četvrto od četiri kanonska jevanđelja u Novom zavetu. Sadrži veoma shematski prikaz Isusove službe, sa sedam „znakova“ koji su kulminirali Lazarevim vaskrsenjem (koji su nagovestili vaskrsenje Isusa) i sedam govora „Ja jesam“ (koji se tiču pitanja rasprave između crkve i sinagoge u to vreme kompozicije) koja je kulminirala u Tominom proglašenju vaskrslog Isusa kao „gospod moj i Bog moj“. Završni stihovi jevanđelja izlažu njegovu svrhu, „da verujete da je Isus Hristos, Sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime“.

CIP – Katalogizacija u publikaciji  Narodna biblioteka Srbije, Beograd
27-247.8

Beograd, Ikonos 2023
83 str., 21cm
ISBN: 978-86-83661-60-2
COBISS.SR-ID 124663561